SOL·LICITUD D'ACREDITACIÓ

  • Edició Tarraco Viva

Normativa per acreditacions de premsa i mitjans audiovisuals

El sistema d'acreditacions del festival TARRACO VIVA, està pensat per facilitar la tasca periodística i informativa als Professionals dels diferents mitjans de comunicació.
Els professionals acreditats tindran accés a les zones habilitades, sempre que no afectin el desenvolupament o visió, per part del públic, de l'activitat.

El fet de tenir un perfil a xarxes socials, blog, o pàgina web, no garanteix l'accés a l'acreditació de premsa, llevat que es justifiqui amb un carnet de premsa vàlid, de col · legis o sindicats, de premsa gràfica i escrita.

Queden exclosos d'aquest sistema d'acreditació el personal no professional (agrupacions o associacions de diferents àmbits), que poden assistir com a públic a una gran quantitat d’actes. 
L'organització es reserva el dret de retirar l'acreditació si considera que no es respecten aquestes normes establertes.

Per a les acreditacions dels mitjans de comunicació, caldrà fer-nos arribar :

  • Carta del director, redactor en cap o cap de secció en la que es confirmi la vostra designació per cobrir la informació dels actes de Tarraco Viva.
  • 1 fotografia mida carnet 

Els professionals freelance realitzaran la inscripció de forma individual.
Un cop realitzada la sol·licitud, caldrà trametre la següent documentació a l’organització del festival.

  • Còpia de tres treballs de caire cultural, publicats durant els darrers tres mesos i una relació dels mitjans amb els que col·labora habitualment.
  • 1 fotografia mida carnet
  • Document alta autònoms /  Document Alta IAE, epígraf. 

La documentació s’ha de fer arribar, per correu electrònic a l’adreça : premsa@tarracoviva.com 
La tramitació de la acreditació s’ha de fer al web del festival www.tarracoviva.com  , a partir del
dia 18 d’abril i fins el 5 de maig de 2017.